ساواک: رجوی همکار صمیمی ماست و نباید اعدام شود +اسناد

 مسعود رجوی از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق بود که در ضربه سال 1350 دستگیر شد ولی با وجود سمت تشکیلاتی اش و به رغم آنکه دیگر یارانش به اعدام محکوم شدند، به اعدام محکوم نشد. سازمان منافقین مدعی است دلیل این امر، فعالیت های حقوق بشری جهانی برادر رجوی در خارج کشور بوده است. اما پس از انقلاب و با آشکار شدن اسناد ساواک، دلایل اصلی این امر واضح شد: مسعود رجوی پس از دستگیری شروع به انتقال گسترده اطلاعات به ساواک نموده و با آنان کمال همکاری را نموده بود. در زیر نمونه ای از تک نویسی های رجوی راجع به دیگر اعضای سازمان و همکاری اش با ساواک را می بینید که در آنها، رجوی حتی کروکی آدرس ها را هم کشیده و اعلام کرده است که در هر مورد، چه کسی اطلاعات بیشتر دارد!

متن سند فوق:

[بازجویی از مسعود فرزند حسین شهرت رجوی
محل ضربدر خانه محمد است. کوچه سوم از سمت چپ. درب آبی پلاک آن را نمی دانم. درب بعد از گاراژ قرار دارد.
5-بهمن [بازرگانی]- ترک- اهل آذربایجان- قد متوسط- چهره تقریباً سبزه- سن حدود 26 الی 25- مو: تقریباً مشکی. آدرس او را نمی دانم. از نظر شکلی زیاد شبیه محمد [بازرگانی] است. احتمالاً پسر عموی او باشد یا قوم و خویش نزدیک. یک بار او را در زمستان گذشته به هنگام خروج از وزارت اقتصاد دیده ام. البته نمی دانم که آنجا کار می کرده یا برای انجام کاری رفته بود. محمد بازرگانی باید او را بشناسد.
6-بهروز [علی باکری]: قد کوتاه- سیه چرده- اهل آذربایجان- آدرس نمی دانم- چشم ومو مشکی. به احتمال قوی فارغ التحصیل و مهندس باید باشد. محمد بازرگانی باید او را بشناسد و البته نمی دانم مشخصات او را می داند یا نه.
7- محمد: چهره کشیده، اهل آذربایجان- قد بلند- چشم مشکی، گاه عینک می زد. قبلاً با من  در منزل فیروزیان اطاقی در اجاره داشت. رنگ پوست سفید و سبزه. من او را از همان اوائل می شناختم. و مدتی نقش مسئول مرا داشت. در روز دستگیری ساعت 12:5 با اوقرار داشتم. در مسیر خیابان آریامهر سمت امیرآباد و بالعکس و از امیر آباد سر کوچه بعد از پمپ بنزین به سمت خیابان آریامهر که البته نیامد. هدف ملاقات این بود که بسته ای را که نمی خواستم در خانه حفظ کنم به او بدهم. (منظور خانه خودم است.) بسته حاوی یک سری اسناد و مدارک و اشیائی بود که خودم هم دقیقاً ندیده بودم وافرادی را که برای دستگیری آمدند تمام بسته را توقیف و به ازداشتگاه آوردند. احیاناً مدارک آن از خارج ارسال شده بود. سعید و ناصر، محمد نامبرده مزبور را می شناسند. البته باز هم نمی دانم که تا کجا مشخصات دقیق او را می دانند.
امضا-مسعود رجوی]

 

متن سند فوق:

[بازجویی از مسعود فرزند حسین شهرت رجوی
...
12- اصغر [بدیع زادگان]: نام فامیل او باید ودیعی یا بدیعی باشد. مهندس بود و مهندس شیمی و کارمند یا استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران، قد کوتاه، سیه چرده یا سبزه- مو فلفل نمکی- چشممشکی- ما فقط یک نوع جوهر نامرئی داشتیم که البته از آن بسیا ربسیار کم استفاده می شد و آن گرد سفیدی بود که محلول بود و آن را اصغر به من داد. منزل: در تهرانمنزل خانوادگی داشت. می توانیدآدرس او را از دانشکدهفنی بگیرید. محمد او را می شناخت. ناصر همهمین طور.البته نمیدانم که ناصر مشخصات دقیق او رامی دانست یا ه.
13-اسامیزیر را هم شنیده ام ولی اطلاعدقیق ندارم:
علی رضا-رضا-کریم (کهاسم مستعار فردی به نام محمد بود)-صمد-
14- ضمناً خود در صدد جلب شاگردان و صاحب خانه ام بودمو سعی داشتم که حتی مسئولیتی نظیر گردآوری روزنامه برای کار تبلیغاتی به آنها بدهم (من مسئول تبلیغات گروه بودم( اسامی شاگردذان و صاحبخانه عبارت است از :
1-هوشمند خامنه 2- ابراهیم داور 3- مصطفی ملایری. دو نفر اول دانشجویان سال دوم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانبودند. و نفر سوم یعنی ملایری دانشجوی دانشگاه آریامهر بود و در طبقه بالای من سکونت داشت. سال درسی او را نمی دانم. کروکی خانه ام [را] که خواسته اید به شرح زیر است: کروکی- محل ضربدر، طبقه اول.
امضا- مسعود رجوی]

 

پاداش همکاری صمیمانه؛ رهایی از اعدام
اینها تنها نمونه هایی از برگه های بازجویی و مقاومت های دلیرانه!! رجوی است. همین مقاومت دلیرانه رجوی موجب شد که مسئولان ساواک، پیش نویس نامه ای را تهیه نمایند و به نصیری ارسال دارند و از همکاری رجوی خبر دهند. ارتشبد نصیری (رئیس ساواک) نیز ضمن تأیید و امضای آن نامه و نامه نگاری با دستگاه قضائی رژیم، رجوی را از «همکاران ساواک» خواند:


 

متن سند فوق:
[به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی)
از: ساواک
مسعود رجوی فرزند حسین
پیرو [نامه] شماره 7611 /312 - [مورخ] 16/9/50
نامبرده بالا که در دادگاه های بدوی و تجدید نظر آن اداره به اعدام محکوم گردیده از همکاران این سازمان [یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)] بوده که در جریان کشف شبکه سازمان آزادیبخش ایران [در آن زمان هنوز نام مجاهدین خلق انتخاب نشده بود و نام های مختلفی از این دست به گروه مجاهدین خلق اطلاق می شد] همکاری های ارزنده و مؤثری داشته است. مراتب جهت آگاهی اعلام می گردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور-ارتشبد نصیری
[تهیه کنندگان پیش نویس:]
رهبر عملیات- محمودی
رئیس بخش 312- ازغندی
معاون اداره یکم عملیات و بررسی- مبینی
رئیس اداره یکم عملیات و بررسی- جوان
28/1/51]

متن سند فوق:
[به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی)
از: ساواک
شماره 655/312
تاریخ: 28/1/51
مسعود رجوی فرزند حسین
پیرو [نامه] شماره 7611 /312 - [مورخ] 16/9/50
نامبرده بالا که در دادگاه های بدوی و تجدید نظر آن اداره به اعدام محکوم گردیده از همکاران این سازمان بوده که در جریان کشف شبکه سازمان آزادیبخش ایران  همکاری های ارزنده و مؤثری داشته است. مراتب جهت آگاهی اعلام می گردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور-ارتشبد نصیری
امضا- ارتشبد نصیری
مهر سری]

ولی به نظر می رسد این نامه که (که در آستانه اجرای احکام اعدامِ صادر شده، نوشته شده بود، باعث نشده بود که مقامات قضائی رژیم به ارزش رجوی برای ساواک پی ببرند لذا مسئولان ساواک در فردای همان روز، پیش نویس نامه دیگری نیز تهیه نموده و با صراحت بیشتری از همکاری رجوی با ساواک خبر می دهند. ارتشبد نصیری نیز این را هم تأیید و امضا نموده و می نویسد که رجوی «کمال همکاری را برای شناسایی سازمان مجاهدین خلق» داشته است و لذا مستحق «تخفیف در مجازات» است و نامه را برای مقامات قضائی می فرستد که ظاهراً این بار این نامه کارگشا شده و همکار عزیز ساواک، از اعدام می رهد. تصویر و متن این اسناد که به وضوح از همکاری قطعی رجوی با ساواک خبر می دهد به این قرار است:


 

متن سند فوق:

[به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی)
از : ساواک
درباره مسعود رجوی فرزند حسین
پیرو [نامه] شماره 7611 /312 - [مورخ] 16/9/50
نامبرده بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است [ همان طور که ذکر شد، هنوز نام مجاهدین خلق برای این گروه انتخاب نشده بود و ضمناً به دلیل آنکه همه مؤسسین این گروه قبلاً عضو نهضت آزادی بودند، ساواک ابتدا گمان می کرد که این گروه به نوعی وابسته به نهضت آزادی است] و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن و ضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری های صمیمانه ای با مأمورین به عمل آورده لذا به نظر این سازمان[یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)]  استحقاق ارفاق و تخفیف درمجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور- ارتشبد نصیری
تهیه کننده [گان پیش نویس:]
رئیس بخش 312-ازغندی
معاون اداره یکم عملیات و بررسی- مبینی
رئیس اداره یکم عملیات و بررسی- جوان
29/1/51]


 

متن سند فوق:

[به: ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی)
از : ساواک
شماره 655/312
تاریخ 29/1/51
درباره مسعود رجوی فرزند حسین
پیرو [نامه] شماره 7611 /312 - [مورخ] 16/9/50
نامبرده بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدید نظر نظامی به اعدام محکوم گردیده بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن و ضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری های صمیمانه ای با مأمورین به عمل آورده لذا به نظر این سازمان[یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)]  استحقاق ارفاق و تخفیف درمجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می گردد.
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور- ارتشبد نصیری
امضا- ارتشبد نصیری]

و این ها نمونه ای است از نفاق کسی که طرفدارانش مدعی بودند «از میان دود و آتش و خون» گذر کرده و بازجویان ساواک از شنیدن نامش وحشت داشته اند.

» ناراحتی cnn از غیبت‌كروبی در راهپیمایی‌روز قدس!
ناراحتی cnn از غیبت‌كروبی در راهپیمایی‌روز قدس!

سایت خبری CNN در گزارش خود درباره راهپیمایی مردم ایران در روز قدس اذعان کرد: تجمع كنندگان در ایران در تظاهرات سالانه روز قدس خواستار پایان اشغال فلسطین و ایجاد اتحاد در میان فلسطینی ها شدند.

این گزارش در ادامه افزوده است: غیبت قابل توجه رهبر معترضان ایران، مهدی كروبی نیز حائز اهمیت است؛ به گفته فرزند وی، محافظان مهدی كروبی برای حفظ امنیت جانی، وی را از حضور در راهپیمایی منع كرده اند.

CNN تصریح کرده است: تظاهرات روز قدس در سراسر كشور ادامه دارد و گروه های كثیری فریاد «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریكا» را در میدان فلسطین تهران نزدیك به دانشگاه تهران فریاد می كنند.

این گزارش می افزاید: در شهرهای مختلف ایران نیز مردم شعارهایی را علیه اسرائیل سرداده و پرچم ها و بنرهایی را در حمایت از مردم فلسطین و كاریكاتورهایی از باراك اوباما، رئیس جمهور آمریكا در دست دارند.

این گزارش در پایان به انعكاس بخش هایی از سخنان محمود احمدی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه پرداخته شده است.


» ابتدا برنامه های فتنه گران
این نوشته فقط جهت تذکر به دوستان است ! و به زودی غیر فعال خواهد شد.

ابتدا برنامه های فتنه گران

 

در حاشیه مراسم شب نوزدهم و بیست و یکم به افراد حاضر در مراسم احیاء " رسانده " شده که چگونه در مراسم روز قدس حضور به هم برسانند . از آن مهتر اینکه برنامه قطعی و اصلی قرار شده در مراسم شب ۲۳ به آنها " منتقل " شود. تمهیدات در نظر گرفته شده نشان می دهد دست اندرکاران  " فتنه گری " به هسته اولیه و سر حلقه اصلی حاضر در مراسم هم " اعتماد " کافی را نداشته و ندارند !!

به این می گویند حرکت چراغ خاموش !

مطرح شده که قشر همیشه پای کار برای مقابله با آنها روز موعود " دیر " خواهند آمد. گفته شده تطابق شب آخر مراسم احیاء و شب بیداری ناشی از آن باعث خواهد شد " حزب اللهی ها " با تاخیر به مراسم روز " قدس  " برسند لذا از سر حلقه اول خواسته شده ساعت ۹ تا ۹:۳۰ سر " قرار ها " باشند .

نقاط در نظر گرفته شده برای حضور پیاده نظام فتنه گران " هفت تیر و طالقانی " مطرح شده و از آنها خواسته شده در خیابان های اطراف مراسم با " تیپ نامحسوس " حضور به هم رسانند.

گفته شده مهمترین مشکل " ما " برای حضور " گم " بودن و " پراکندگی " جمعیت است لذا حلقه های اولیه به عنوان " هسته " در خیابان های اطراف محل اصلی به هم می رسند و بعد از تشکیل این هسته های " شاخه ها " قرار است با " رابطین " آشنا در هر گروه به هم بپوندند و در نهایت به "جریان " های حداقل ۱۰۰ نفره به مسیر اصلی وارد شوند .

 

در عکس زیر دو نمونه از خوشه های جمعیتی دیده می شود.

 

از شرکت کنندگان خواسته شده حتی المقدور " فرزندان " و افراد " مسن تر " را با خود همراه بیاورند ! گفته شده با این حرکت هزینه " برخورد " بالا رفته و این حرکت کثیف را میتوان به یک سپر انسانی تشبیه کرد که توسط آنها طرح ریزی شده است !

 

 

از پیاده نظام سبز خواسته شده تا نرسیدن به محل قرار اصلی و قرار نگرفته در انبوه جمعیت " خودی " از بیرون آوردن " نشانه های " خاص جدا خودداری کنند !

گمان می شود توافق بین دو شاخه " افراطی " و " استحاله گر " به وجود آمده که در این مراسم " حضور " داشته باشند.

 

ذکر چند نکته در این میان بسیار مهم است ( توصیه های ایمنی )

 

۱- امروز به قدر کافی استراحت داشته باشد تا فردا کسل و بی جان در راهیپمایی شرکت نکنید !

۲- زمان حرکت تا رسیدن به مسیرهای راهپیمایی را به شکلی تنظیم کنید که حداکثر ساعت ۱۰ به مسیرهای تعیین شده برسید.

۳-از آوردن هرگونه وسیله غیر ضروری و دست و پا گیر جدا خودداری کنید.

۴-لباس های سبک - راحت و در عین حال غیر دست و پاگیر -  اسپورت - بپوشید و سعی کنید از کتانی استفاده کنید .

۵- شاید و تنها شاید سوئیچ سیم کارت ها " آف - خاموش " شوند لذا محل قرار و ساعت دقیق حضور خود با دوستان را شب قبل دقیقا مشخص کنید . در نظر گرفتن یک نقطه برای محل قرار اضطراری در صورت " گم " کردن همدیگر ضروری است . مثلا اگر در حوادث غیر منتظره یکدیگر را گم کردید قرار خود را در کنار " فلان بانک یا ساختمان خاص " بگذارید و تعیین یک محل دیگر به جز محل اول ضروری به نظر میرسد.

۶- حتی المقدور در درگیری های احتمالی شرکت نکنید و فقط به گرفته فیلم و عکس - با در نظر گرفتن موقعیت و حفظ امنیت  خود - مبادرت ورزید ! (خیلی کتابی شد !! ) بعدا به راحتی این فیلم ها و عکس ها را به سازمان های مربوطه تحویل خواهید داد.

۷- حرکات مشکوک و غیر عادی را به اولین مامور انتظامی یا امنیتی حاضر در محل یا شماره ۱۱۰ گزارش کنید و از ورود " خودسرانه " در هر حرکتی جدا خودداری کنید !!

۸- تیپ میلیشای سبز یک قیافه مشخص و معمولا تابلو است اما از آنجا که شاید شما عزیزان دوره " چهره زنی " را رد نکرده باشید لذا یک کلاس فشرده در این جا برای شما تدارک دیده ام. منتظر بمانید عکس ها لود شود زیرا عکس ها مکمل مطالب هستند.

 

تیپ شناسی و توصیه های ویژه

 

اول- به طور معمول این افراد از " عینک آفتابی " استفاده کرده و در برخی موارد از همان اول " ماسک " به صورت می زنند . به یاد داشته باشید اکثرا این ماسک ها متمایل به سبز هستند !

 

 

 

در مورد آقایان احتمالا " ته ریش " موضوعیت خواهد داشت !!

 

 

 

 برعکس گذشته به هیچ وجه دنبال چهره های متفاوت و غیر خودی نگردید ! چیزی یافت نخواهد شد به عنوان کسی که اخیرا در جمعی از آنها حضور  داشتم این نکته را گوشزد کردم.

 

 

دوم- نوع پوشش است که باید مواردی را به خاطر داشته باشید.

در مورد خانم ها و آقایان یک وجه مشترک وجود دارد و آن استفاده از " شلوار جین یا کتان " است. این شلوار ها قدرت مانور و جنب و جوش انفجاری بیشتری به افراد می دهند . در برخی موارد میلیشیای سبز علی الخصوص " حرف ای ها " از شلوار های " بادگیر " و نوعی معروف به " چند جیب " استفاده می کنند .

 

 

باید در نظر داشته باشید جمعیت " ماده " این ها اکثرا از پوشش " مانتو " ، نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند ، استفاده می کنند . البته استفاده از چادر در ابتدای حرکت می تواند به عنوان پوشش انحرافی وجود داشته باشد !

 

 

ذکر این نکته ضروری است ! بدانید گروهک منافقین در قرارگاه اشرف تیپ (تیپ نظامی) داشتند و دارند به نام " تیپ دختران تانک " این ها چریک های حرفه ای و ورزیده ای هستند که با آموزش های کافی در " جنگ و گریز " شهری وارد میدان خواهند شد. اینها اکثرا یک " کوله پشتی " با خود همراه دارند . اندام ورزیده و استیل مردانه ای دارند ! ( به چشم خواهری برای خودشون ! )

 

 

در مورد آقایان شخصا مشاهده کرده ام از نوعی " چفیه " مخصوص که رنگ غالب آن سفید با خط رنگ های " سیاه و سبز "است ،  استفاده می کنند !

 

مراسم کرم ریزی به صندوق پست !

 

 

به یاد داشته باشید برای هر کسی در این غوغا بازار کاری تعریف شده است . اگر دیدید یکسری به صورت هماهنگ با سنگ یا شیئی دیگر  بر صندوق صدقات یا صندوق پست با حتی گارد های کنار خطوط بی آر تی می کوبند تعجب نکنید .

 

 

 این یک روش متداول برای تحریک افراد دیگر و ایجاد آلودگی صوتی اعصاب خورد کن است . ( انشاالله که اول خوشون کر می شوند ! کور و بی بصیرت هستند این هم اضافه شود !! )

 

سوم  -این افراد با علم بر وقایع احتمالی پیش روی از " کتانی " استفاده می کنند این پوشش در راهپیمایی های طولانی پا را خسته نمی کند و در عین سبکی آنها را برای تحرک بیشتر یاری میکند.

چهارم- باید بدانید این افراد در اولین گام خطوط " بی آر تی " و خیابان ها اصلی را مسدود می کنند . این کار با هر شیئ دم دستی انجام می شود.

 

 

 پس اگر منطقه به دست نیروهای خودی افتاد شما برای کمک راه را باز کنید. هدف آنها از این کار ایجاد ترافیک و سد برای رسیدن نیروهای عمل کننده و ضد اغتشاش است شما این طرح را خنثی کنید.

 

 

به یاد داشته باشید فقط زمانی این کار را انجام  دهید که منطقه کاملا به دست نیروهای خودی افتاده باشد.

از دیگر کارهای مفید شما می تواند خاموش کردن آتش به وسیله آب یا خاک باشد که سهم عمده ای در پایین آوردن سطح غیر عادی بودن منطقه دارد.

 

 

 

پنجم- شاید افرادی را مشاهده کنید که با تلفن همراه یا هندزفری شرایط را رصد و به جایی گزارش می دهند . سعی کنید از این ها عکس یا فیلم تهیه کنید. غالبا این افراد وضعیت را کنترل و مابقی اراذل از آن ها تبعیت می کنند .

 

 

 این افراد با اتاق کنترل اغتشاش در ارتباط بوده و خنثی کردن آنها سهم بسزایی در خاموش شدن آن منطقه دارد !

 

 

شاید به افرادی بر بخورید که با " نقاب " میان جمعیت هستند . به طور اکید  توصیه می کنم از این ها دوری کنید زیرا به تناوب ثابت شده این افراد مسلح به سلاح گرم هستند !

 

 

معمولا بعد از هیاهو و درگیری های اولیه شهر با موج دوم اغتشاش رو به رو میشود. در موج دوم پیاده نظام به حالت سواره نظام تغییر حالت داده و با ماشین های چند یا حتی تک سرنشین به مسیر های خاص هجوم برده و ترافیک مصنوعی به وجود می آورند.

 

 

سعی اغتشاش گران بر این است که دایره درگیری را افزایش داده و با سوار و پیاده کردن میلیشیای سبز " تظاهرات برق آسا " را به وجود آورند.

توصیه این است که اگر تنها هستید به میان این ماشین ها نروید ! شک نکنید یا شما را زیر میکنند یا سرنشینان پیاده شده شما را مورد لطف قرار میدهند !!

معمولا بوق های ممتدد این ترافیک نشان می دهد که آن واقعی یا مصنوعی است. با کمال خونسردی از پلاک ماشین ها و سرنشین آنها فیلم برداری یا عکس برداری کنید . ( در صورت تنها بودن کاری با پلاک و شیشه این وسایل نداشته باشید .)

 

 

کلامی هم با مسئولان امر دارم ! همانطور که میدانید اینها سال گذشته ۱۷۰۰۰ گروه تشکیل داده بودند که مجموعا با ۴۰۰ هزار عضو اولیه و آموزش دیده دست به اغتشاش زدند. اینها طی عملیات های مختلف دستگیر و این حلقه ها از هم پاشید اما متاسفانه این گروه ها بازسازی و حلقه ها دوباره منسجم تر تشکیل شده اند ! سوال این است که چرا زندانی ها یا سرکرده ها را مایه عبرت بقیه نکردید که این روزها منتظر وقایع تلخ باشیم.

همان طور که بهتر از من میدانید این ها برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها لحظه شماری می کنند ! خواهش دارم به جای دنبال کردن طرح های بی خاصیتی چون وحدت با فتنه گران به دنبال مجازات و دستگیری سران آنها باشید به نظر نگارنده این تنها راه علاج است و شاید فرصت های آخر ما برای چنین کاری ! چه کسی میداند فردا چه خواهد شد ؟!

در انتها به باور نگارنده انشاالله اتفاق خاصی نخواهد افتاد . این ها موضوعاتی است که لازم دانستم بدانید . اگر ندانستن عیب نیست دانستن حتما حسن است

» غافلگیری و سكوت معنادار ‌BBC
غافلگیری و سكوت معنادار ‌BBC
غافلگیری و سكوت معنادار ‌BBC بعداز گذشت چندین ساعت از راهپیمائی روز قدس
در حالی‌ چندین ساعت از راهپیمائی روز قدس می‌گذرد كه شبكه تلویزیونی BBC یكی از مدعیان جریان آزاد اطلاع رسانی اخبار حضور میلیونی مردم در روز قدس را سانسور كرد.

در حالی راهپیمائی باشكوه مردم روزه دار تهران، شگفتی دیگری را در تاریخ به ثبت رسانده است كه برخی شبكه‌های خبری از جمله سایت شبكه تلویزیونی ‌بی‌بی‌سی كه تحت امر وزارت خارجه بریتانیا فعالیت می‌كند، از انعكاس كوچكترین خبر از راهپیمائی دریغ كرده است.
این در حالی است این شبكه خبری سال‌های گذشته بعد از راهپمائی‌های میلیونی مردم، ضمن شانتاژ آفرینی مدعی می‌شد كه راهپمایان صدها هزار نفر بوده‌اند اما اكنون این سایت تنها به انتشار اخباری در خصوص كروبی بسنده كرده و هیچ اشاره‌ای به این راهپیمائی نكرده است.
این شبكه تلویزیونی كه به بنگاه خبر پراكنی بریتانیا مشهور است حتی از انتشار اخباری در خصوص تجمع یك شركت كارگری در مقابل درب منزل كارفرما خوداری نكرده بود» حضور هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی روز جهانی قدس
حضور هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی روز جهانی قدس

رئیس مجلس خبرگان رهبری دقایقی بعد از شروع راهپیمایی  به صف راهپیمایان روز قدس پیوست.

alt
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری به خیل عظیم راهپیمایان روز جهانی قدس پیوست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تقاطع استاد نجات‌اللهی با خیابان انقلاب اسلامی به خیل عظیم مردم مومن و خداجوی تهرانی شركت‌كننده در راهپیمیایی روز قدس ملحق شد.


» گزارش سی ان ان از راهپیمائی پرشور ملت ایران؛ حضور مردم ایران در راهپیمایی امروز گسترده و چشمگیر است
گزارش سی ان ان از راهپیمائی پرشور ملت ایران؛ حضور مردم ایران در راهپیمایی امروز گسترده و چشمگیر است

  خبرگزاری سی ان ان آمریكا تظاهرات امروز روز قدس در ایران را گسترده توصیف كرده و گزارش داد: جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران علیه سیاست های اسرائیل و در همدردی با مردم فلسطین در ایران دست به راهپیمایی زدند.
به نقل از خبرگزاری سی ان ان، در آخرین جمعه ماه رمضان جمعیت بسیار زیادی از مردم پایتخت ایران راهپیمایی گسترده ای را در ابراز همدردی با مردم فلسطین و در حمایت از پایان اشغال فلسطین برگزار كردند.

سی ان ان در گزارش خود به جمعیت بسیار زیاد مردم تهران اشاره كرد و می نویسد: شركت كنندگان در این راه پیمایی پرچم ایران را حمل می كردند و پلاكاردهایی در حمایت از مردم فلسطین در دست داشتند.

در بخش دیگری از این گزارش به كاریكاتورهای "باراك اوباما" رئیس جمهور آمریكا كه توسط جمعیت حمل می شد اشاره شده و آمده است: راه پیمایان در حالی كه كاریكاتور اوباما را حمل می كردند شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریكا سر می دادند.
گفتنی است، خبرگزاری سی ان ان ضمن اعتراف به گسترده بودن تعداد جمعیت راهپیمایان در تهران راهپیمایی ضد صهیونیستی مردم ایران را از همه لحاظ گسترده توصیف كرده است./» پیغام غرب به یکی از سران فتنه پس از شکست پروژه تحریم اقتصادی:
پیغام غرب به یکی از سران فتنه پس از شکست پروژه تحریم اقتصادی:

نامه بنویسید که ما تحریم ها را تعدیل کنیم در پی وسیع شدن تبعات شکست پروژه تبلیغاتی بزرگ غرب در مورد تحریم ایران اخبار رسیده حاکی است که غربیها با ارسال پیغامی به یکی از سران فتنه از او درخواست کردند که با ارسال نامه ای به سران غرب از آنها بخواهد با عنوان کم کردن فشارها بر مردم ایران تحریم ها را بر علیه ایران تعدیل کنند.
یک روزنامه نگار لبنانی مرتبط با دیپلمات های غربی دردیدار با یک خبرنگار قدیمی ایرانی پرده از خبری برداشت که هم از استیصال غرب در برخورد با ایران حکایت دارد و هم سند دیگری است بر خط گیری راهبردی جریان فتنه از غرب.
این روزنامه نگار لبنانی با اشاره به اقدامات موثر ایران در رویارویی با پروژه تحریم اقتصادی غرب به ویژه در مورد بنزین که در ابتدا تصور می شد پاشنه آشیل ایران است می گوید:غربی ها اخیرا توسط یکی از نزدیکان سران فتنه به او پیغام دادند که با توجه به مشکلاتی بر سر اجرای تحریم های ضد ایرانی وجود دارد آنها تمایل دارند که پیش از اعلام شکست قطعی آن به نوعی ابتکار عمل را بدست بگیرند و خود به بهانه ای این پروژه را کنار بگذارند و به همین دلیل بهتر است که یکی از سران فتنه طی درخواستی از سران کشورهای غربی بخواهد که تحریم های ضد ایرانی را تعدیل کنند تا با این اقدام هم اپوزوسیون تقویت شود و هم کاری کنند که آبرو و حیثیت غرب در این ماجرا از بین نرود.
دیپلمات های غربی به این روزنامه نگار لبنانی چنین گفتند: با توجه به اینکه جریان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری در ایران به طور کامل جمعیت حامی  و مردمی خود را از دست داده است واسطه شدن سران فتنه در مورد تعدیل تحریم های ضد ایرانی باعث ایجاد وجهه برای این جریان و امید بخشیدن به اندک هواداران آن در ایران می شود و و نشان می دهد سران فتنه از این سطح از قدرت برخوردارند که تحریم ها را تعدیل کنند.
این روزنامه نگار لبنانی تاکید کرد: عنصر مشاور و امین یکی از سران فتنه به وی فشار آورده است تا این نامه خطاب به مقامات غربی نوشته شود و با توجه به اینکه رییس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد راهی نیویورک است این خبر می تواند این سفر را همزمان با شکست پروژه ضد ایرانی دیگر غرب تحت الشعاع قرار دهد.

این روزنامه نگار لبنانی همچنین اعلام کرده در صورت لزوم نام خود و دیپلمات های غربی را فاش خواهد کرد.

گفتنی است دقایقی پس از پایان راهپیمایی روز قدس و انتشار تصاویر آن روشن شد که جریان فتنه جمعیت حامی و مردمی خود را کاملا از دست داده است و اقتدار نظام اسلامی ایران یکبار دیگر غرب و عناصر داخلی اش را در انزوا قرار داده است.